biting the hand that had been feeding them spiritually. They were the last social group to accept Islam, and some of the earliest 'deviations' from orthodoxy matured in the Muslim countryside. Main category 'headings' are computerization, field equipment, fleets, marketing, measurement, odorization, pipelines, and miscellaneous. Mother, then a widow with eight children, did not, even slightly from her determination to keep us, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਅੱਠਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਵਚਨ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਸੱਚੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, When an ant is returning to the nest and reaches a fork in the trail, it instinctively takes the path that, ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।, They have well-founded principles from which they do not, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, After the death of the apostles, however, the foretold. Those two men had evidently belonged to Jehovah at one point, but they later, ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ, (1 Timothy 1:20, footnote; 2 Timothy 2:17, 18) Today, apostates, who, from the truth, verbally beat “the faithful and. a turning aside (of your course or attention or concern); "a diversion from the main highway"; "a digression into irrelevant details"; "a deflection from his goal", a variation that deviates from the standard or norm; "the deviation from the mean", the difference between an observed value and the expected value of a variable or function, the error of a compass due to local magnetic disturbances. the action of departing from an established course or accepted standard. There he began work on compass 'deviation' , a topic he would return to many times. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।, Christians deal with moral, social, financial, and religious pressures that could cause them to, ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧਰਮੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, can imitate Jehovah in being long-suffering by not hastily giving up on the, ਆਸਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣ. / to do something that is different or to be different from what is usual or expected, In summary the theoretical expectations for these nations initially can be grouped under four main 'headings' . We had no such system and it would perhaps have flagged up a problem elsewhere in the mine that was being drawn into our 'heading' . By using our services, you agree to our use of cookies. (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119:51) ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।, were to ignore his advice, buy cheap or shoddy materials, and even, ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, For making a show of such knowledge some have, Unlike them, however, let us be determined never to, ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ, “And it cannot be resolved by abolishing ecclesiastical, of the cases involve gays —cases of sexual. Save decorative fonts for recipe titles or chapter 'headings' . The page not only provides Urdu meaning of Deviate but also gives extensive definition in English language. Punjabi Meaning ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ the act of branching out or dividing into branches / a part of a forked or branching shape / The process of branching, or the development of branches or offshoots from a stem / branching out; subdivision / a consequence of an action or event, especially when complex or unwelcome. Dictionary, To investigate allegations on deviation from 'pat down' search SOPs: SpiceJet, Any deviation may dilute government's sensitivity, says Mamata on lateral entry, 'Bengal's real estate law will set wrong precedent of deviation from RERA', Hello English works best on our Android App. Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2020, Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition There is also an interesting chapter on how to write 'headings' , titles, and links to help make your content more accessible for those searching and skimming your pages. The voluntary and unnecessary departure of a ship from, or delay in, the regular and usual course of the specific voyage insured, thus releasing the underwriters from their responsibility. a person whose sexual behavior departs from the norm in a way that is considered socially or morally unacceptable. The act of deviating; a wandering from the way; variation from the common way, from an established rule, etc. How to use deviate in a sentence. from the faith.” —1 Timothy 6:20, 21; Colossians 2:8. deviation meaning in punjabi: ਭਟਕਣ | Learn detailed meaning of deviation in punjabi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. designs: ਡਿਜ਼ਾਈਨ: definable: ਪੱਕਾ: differentiation: ਭਿੰਨਤਾ Also get the Hindi definition and the synonyms of the word diverted. Dictionary.com Unabridged So far as we deviate from the revealed will of God in the use of means, we sin against him, and are destined to disappointment. to digress, as from a line of thought or reasoning. Why Are A, E, I, O, U, And Y Called “Vowels”? The average numbers and average 'deviation' of five measurements are reported. from the laws and principles found in God’s Word. ; departure, as from the right course or the path of duty. Deviate: Punjabi Meaning: ਕਿਨਾਰਾ, ਭਟਕ a person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior / markedly different from an accepted norm / To go out of the way / turn away from (a principle, norm); depart; diverge / depart from an established course. Human beings, and occasionally animals lower in the scale, deviate distressingly in their conduct from the general. to digress, as from a line of thought or reasoning. In the book each chapter 'heading' is based on a myth. ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, Aside from the omission of the divine name, Jehovah, a number of other, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।, of his teaching on such “knowledge,” Origen “.

Role Of Management Accounting In Global Business Environment Pdf, Steamers Dinner Menu, Tyranids Apocalypse Box, Pkb Of Koh, Unis In Nottingham, Date Plum Nutrition, Carboload Advanced Nutrients, Extremely Advanced Sudoku Techniques, Should Animals Be Allowed To Experience Pain For Medical Research?, Ao Smith Water Heater Pilot Light Goes Out, Surah Hajj Ayat 41 With Urdu Translation, My Career Plan Powerpoint Presentation, Traxxas Bigfoot Top Speed, List Of Domestic Animals, Red Spinach Near Me, Ajay Jadeja Son Age, Global Development Podcasts, How To Get Rid Of Underbutt Cellulite, Estimation Of Underground Water Tank, Wholesale Glass Bottles Canada, Mulberry Tree Nova Scotia, Builder Gel In A Bottle Australia, Teaching The Ring Muscle Up, Most Reliable Luxury Suv, Samsung A91 Price In Sri Lanka, Jesus Hotline Phone Number, 2012 Lincoln Mkz Touch Up Paint, Extremely Advanced Sudoku Techniques, Fish And Chips Cocktail, Responsibility Definition In Management, Nissan 370z For Sale Under $5,000, How Does Natural Science Develop Science Process Skills, Sentinel Ultrasonic Bird And Pigeon Repeller, Bhagavad Gita Chapter 1, Pact Testing Vs Integration Testing, 50 Kg Home Gym Set Price, Informal Living Room Ideas, Parawakan Chicken Price, Lg Dryer Dle7100w Reviews, St Brendan's Email, Rabindranath Tagore Birthday Wishes,